Państwowe programy wsparcia rodzin

Program „Ojcostwo – Przygoda życia” 2024 r.

Głównym celem Programu „Ojcostwo – Przygoda życia” na rok 2024 jest umacnianie więzi rodzinnych, budowanie pozytywnego obrazu ojca, promowanie zaangażowanego ojcostwa oraz aktywnego spędzania czasu ojców z rodzinami. Realizacja Programu przyczyni się do zwiększenia świadomości, że wychowywanie dziecka nie jest wyłącznie zadaniem i odpowiedzialnością kobiet, ponieważ ojcostwo jest niezwykle istotnym obszarem samorealizacji dla mężczyzn oraz kluczowym czynnikiem dla prawidłowego rozwoju i wychowania dziecka, które stanie się szczęśliwym dorosłym.

Więcej na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-ojcostwo–przygoda-zycia-2024-r

Rodzina 500 plus

Rządowy program 500+ jest świadczeniem finansowym skierowanym do rodzin wychowujących dzieci, w ramach którego na każde dziecko przysługuje 500 złotych miesięcznie aż do ukończenia przez nie 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/progr-i-projekty-rodzina-500-plus

Dobry Start

Inicjatywa „Dobry Początek” stanowi inwestycję w edukację dzieci w Polsce. Jest to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych dla wszystkich uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Rodziny otrzymają to świadczenie niezależnie od swojego dochodu. Program ten obejmuje wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/progr-i-projekty-dobry-start

Program „Za życiem”

Celem programu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin, z szczególnym uwzględnieniem tych, które borykają się z powikłaniami ciąży oraz sytuacjami niepowodzeń położniczych. Program ma również na celu wsparcie dzieci, u których zdiagnozowano poważne i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub podczas porodu.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem1

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł "Za życiem"

W ramach programu „Za życiem”, przysługuje jednorazowe wsparcie przy narodzinach żywego dziecka z poważnym i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. O jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 złotych mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzinie.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem

Posiłek w szkole i w domu

Inicjatywa „Pozytyw w edukacji i życiu codziennym” jest skierowana zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Program składa się z trzech modułów, który jest skierowany do wymienionych wyżej grup. Obejmuje dostosowanie i podniesienie standardu istniejących stołówek (posiadających własną kuchnię i jadalnię) lub wyposażenie tych, które nie posiadają, umożliwiające ich uruchomienie lub tworzenie nowych. Program wspiera również adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe wsparcie finansowe dla rodziców, które zostanie przyznane na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym dziecko skończy 12 miesięcy, do końca miesiąca, w którym dziecko skończy 35 miesięcy. Maksymalna kwota przyznanego kapitału wynosi aż 12 tysięcy złotych na każde dziecko.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system rabatów i dodatkowych przywilejów dla rodzin mających co najmniej 3 dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Rodziny, które posiadają Karta Dużej Rodziny mają możliwość skorzystania z atrakcyjniejszych różnych ofert (z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej) za niższą cenę. Karta Dużej Rodziny wspiera budżety rodzin wielodzietnych i ułatwia dostęp do różnych dóbr i usług.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Świadczenia rodzinne

W ramach pomocy dla rodzin istnieją różne formy wsparcia, takie jak zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (takie jak zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga związana z narodzinami dziecka (znana jako becikowe) oraz świadczenie rodzicielskie. Prawo do tych świadczeń jest uregulowane w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. dotyczącej świadczeń rodzinnych.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie może być zrealizowane, jezeli są spełnione kryteria ustawowe.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Osoby, które mają trudności w pełnieniu roli opiekuńczo-wychowawczej, mogą liczyć na wsparcie ze strony lokalnych władz. Rodzina może skorzystać z pomocy różnych instytucji i podmiotów działających na rzecz dobra dziecka i rodziny.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-rodziny-przezywajacej-trudnosci-w-wypelnianiu-funkcji-opiekunczo-wychowawczych

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Od 1 kwietnia 2022 r. można złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Warto się zapoznać z tym programem.

Więcej informacji na:
https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Od od 1 listopada 2023 można się ubiegać o zasiłek rodzinny oraz inne dodatkowe zasiłki. Rodziny zainteresowane uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 zobowiązani są do złożenia wniosku.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki—wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Zapomoga wypłacona jest jednorazowo w sumie 1000 złotych rodzinom za każde dziecko. Na sama kwota przysługuje rodzinie przy adopcji dziecka.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe—wzor-wniosku-do-stosowania-od-1-listopada-2021-r

Zasiłek pielęgnacyjny

Jeżeli rodzina ma niepełnosprawne dziecko, posiadającą umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, można otrzymać pomoc finansową – zasiłek pielęgnacyjny. Można ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, niezależnie od osiąganych dochodów. Zasiłek dotyczy też osób powyżej 75 roku życia.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Suma dodatkowego świadczenia opiekuńczego od 1 listopada 2018 roku wynosi 620 złotych co miesiąc. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jednostkom, dla których na mocy postanowień przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy występuje zobowiązanie alimentacyjne, a także małżonkom, pod warunkiem, że nie podjęły zatrudnienia lub innego zajęcia zarobkowego lub że zrezygnowały z zatrudnienia lub innego zajęcia zarobkowego.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy

Obszar Pomocy Społecznej

Są różnego rodzaju instytucje, które udzielają pomocy społecznej. Są to regionalne ośrodki polityki społecznej, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, powiatowe centra pomocy rodzinie i inne.

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/instytucje-pomocy-spolecznej

Scroll to Top